Rekuperácia

  1. Domov
  2. Rekuperácia

Čo je rekuperácia?

Rekuperácia, alebo spätné získavanie tepla je dej, pri ktorom sa privádzaný vzduch do budovy predhrieva teplým odpadovým vzduchom. Teplý vzduch nie je teda bez úžitku odvedený otvoreným oknom von, ale v rekuperačnom výmenníku odovzdá väčšinu svojho tepla privádzanému vzduchu. Zjednodušene povedaná, je to spätné získavanie tepla, čiže výrazné šetrenie energiami.

Využitie vetrania

Rekuperácia vzduchu je teda spôsob vetrania budov so spätným získavaním tepla. V obvodovej stene obytných miestností sú zabudované nastaviteľné otvory pre prívod vzduchu. Z kuchyne, kúpeľne a WC je vzduch odvádzaný ventilátorom.

Odpadový vzduch prúdi z týchto miestností s vyššou teplotou do vetracieho zariadenia, kde mu výmenník tepla odoberie časť tepelnej energie a odovzdá ju čerstvému vzduchu, ktorý je do výmenníka privádzaný z vonku. Tento systém je síce náročný, ale ušetrí veľké množstvo energie. Preto sa často používa pri nízkoenergetických domov.

Ako sa dá využiť

Aby ste mohli rekuperáciu vo svojom dome využiť, potrebujete na to zariadenie, takzvanú rekuperačnú jednotku. Je to vetracie zariadenie, ktoré umožní rekuperáciu, čiže návrat tepla z odvádzaného vzduchu do privádzaného vzduchu zvonka.
Rekuperačná jednotka sa skladá zo skrine s dvoma ventilátormi, doskového alebo rotačného výmenníka tepla, filtrov a ovládania. V skrini dochádza k odovzdávaniu tepla cez hliníkové lamely rekuperátora bez zmiešania vzduchových prúdov.

Získava sa tak spätne energia už raz vložená do vykurovania priestorov, ktorá by sa pri klasickom vetraní stratila. Čerstvý vzduch je dohrievaný na požadovanú teplotu vstavaným ohrievačom v relatívne nízkom počte dní s extrémne nízkou teplotou vonkajšieho vzduchu.

Vzhľadom na nepretržité vetranie upraveným vzduchom sa zlepšuje tepelný a vlhkostný stav vnútorného prostredia bytu. Rekuperačný systém býva kombinovaný s vykurovacím systémom, ktorý dopĺňa časť tepelných strát budovy.

Vetracie jednotky s rekuperáciou tepla sú najvhodnejším riešením pre domy, kde nie je technicky možné otvoriť okná alebo kvôli vysokej prašnosti alebo hlučnosti okolia je otvorenie okien nevhodné.

Menu